विपदको समयमा खानेपानी तथा सरसफाइमा कसरी ध्यान दिने?